Konferenca për dezinformimin gjinor: Në Shqipëri gratë “dhunohen” dhe nga mediat.

Fushatata dizinformuese shënjestrojnë kryesosht gratë në politikë, aktivistet, gratë që janë pjesë e grupeve të margjinalizuara si LGBTQIA, përmes qëndrimeve seksiste, duke i vënë para një gjyqi publik. Ishin...

Seksizmi në Media: Reflektim mbi Ndikimin dhe Nevojën për Ndryshim

Media është një forcë e rëndësishme formuese në shoqërinë tonë, por ajo gjithashtu mund të jetë një vend ku përhapen stereotipet dhe paragjykimet lidhur me gjininë. Diskutimi rreth seksizmit në media është më...

Rëndësia e Lirisë Mendore – Fuqia e Mendjes së Lirë

Liria mendore është një pasuri e çmuar që shpërfaqet në aftësinë e individit për të menduar, shprehur, dhe vepruar në mënyrë autonome. Ajo është thelbi i krijimtarisë, zhvillimit intelektual, dhe ndryshimit...

Kategoria -Feminizmi